VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽÍ LAMART


Organizátorom a zároveň vyhlasovateľom súťaže je: FAST PLUS, a.s., Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 35712783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 7227/B 


VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽÍ LAMART


I. Všeobecné ustanovenia


1. Organizátorom a zároveň vyhlasovateľom súťaže je: FAST PLUS, a.s., Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 35712783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 7227/B (ďalej len „vyhlasovateľ, organizátor“).
 
2. Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba, nejednajúca v rámci svojej podnikateľskej činnosti, staršia ako 15 rokov, spôsobilá byť účastníkom súťaže, ktorá akceptuje pravidlá súťaže, spĺňa tieto podmienky a vykoná požadovanú akciu (typicky zašle prostredníctvom komentára na facebookovej stránke organizátora odpoveď na súťažnú otázku).
 
3. Účastník súťaže musí mať trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky. Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom pomere vo vzťahu k organizátorovi, ako aj k osobám s organizátorom personálne a majetkovo spätými, vrátane ich príbuzných a osôb im blízkych.
 
4. Vstupom do súťaže, t.j. prevedením požadovanej akcie, sa všetci účastníci zaväzujú dodržiavať jej pravidlá a zároveň potvrdzujú, že tieto pravidlá spĺňajú.
 
5. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž prerušiť, zmeniť jej podmienky, obmedziť, odložiť alebo zrušiť súťaž na základe svojho vlastného uváženia, prípadne zmeniť jej pravidlá a nahradiť ceny v súťaži za ceny podobného typu alebo zodpovedajúcej rovnakej hodnote.
 
6. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo v sporných prípadoch rozhodnúť s konečnou platnosťou podľa vlastného uváženia.
 
7. Súťaže sa môže zúčastniť každý súťažiaci iba pod jedným účtom na platforme Facebook. Podozrivé a/alebo viditeľne nepravé facebookové účty môžu byť zo súťaže vyradené, rovnako ako názvy účtov obsahujúce vulgárne, urážlivé, neetické a/alebo nevhodné výrazy. Zo súťaže budú tiež vyradení účastníci, ktorí budú konať v rozpore so zákonom a/alebo s dobrými mravmi a/alebo sa dopustia podvodu v súvislosti s danou súťažou, rovnako aj účastníci, ktorí organizátorovi poskytli nepravdivé údaje a informácie.
 
8. Organizátor nemusí uchovávať otázky účastníkov a nemá povinnosť na otázky odpovedať.
 
9. Súťaže nie sú žiadnym spôsobom prevádzkované, sponzorované alebo spojené so spoločnosťou Facebook a táto spoločnosť za ich priebeh nijako nezodpovedá. Informácie poskytnuté v rámci súťaží nebudú tejto spoločnosti nijako sprístupnené. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti ohľadom súťaží musia byť adresované výhradne organizátorovi, nie spoločnosti Facebook.

II. Licencia

 
1. Pokiaľ bude v rámci konkrétnej súťaže účastník na facebookovej stránke organizátora umiestňovať písomné / vizuálne / audiovizuálne / audio dielo pod. (ďalej len "Dielo"), potom umiestnením takého Diela na facebookovej stránke organizátora potvrdzuje a vyhlasuje, že:
· Dielo je slušné, neporušuje dobré mravy a je v súlade s najvyššími etickými normami;
· Dielo neznižuje dôstojnosť žiadnych osôb a ich vážnosť v spoločnosti a neobsahuje prvky nekalej súťaže ani akékoľvek zobrazenie a odkazy na iných súťažiteľov organizátora;
· Dielo nenavádza a ani nemôže navádzať k porušovaniu všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo nemôže budiť dojem, že s ich porušovaním súhlasí;
· je autorom Diela, na Diele neviazne žiadna ťarcha, žiadne právne vady, žiadne práva tretích osôb, ktoré by sa mohli dotknúť účasti účastníka v súťaži a ktoré by boli na prekážku vzniku licencie organizátora;
· Dielo bolo zadovážené so súhlasom prípadných fyzických osôb na/v nej zobrazených, pričom tieto osoby zároveň vyslovili súhlas so zverejnením Diela na facebookovej stránke organizátora, pričom účastník nesie zodpovednosť za obsah Diela aj za jeho zverejnenie;
· sa zúčastňuje súťaže na základe slobodnej a vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle bez nátlaku a útlaku a jeho účasť je dobrovoľná.
 
2. Účastník ako autor Diela na základe účasti v súťaži poskytuje organizátorovi okamžité a bezodkladné oprávnenie na použitie Diela (ďalej len "Licencia"), a to na obdobie 3 rokov od okamihu jeho poskytnutia, pričom toto oprávnenie nie je územne obmedzené. Účastník
Licenciu poskytuje ako nevýhradnú. Účastník tak poskytuje organizátorovi oprávnenie k Dielu všetkými zákonom povolenými spôsobmi. Účastník sa zaväzuje zabezpečiť organizátorovi nerušený výkon práv. Organizátor nie je povinný Licenciu k Dielu využiť. Na poskytnutie
Licencie nemá vplyv prípadné rozhodnutie účastníka, že súťaž nedokončí. 
 
3. Organizátor má právo jednostranne rozhodnúť o odstránení Diela, ktoré bude vložené na Facebookovú stránku organizátora a bude v rozpore s pravidlami súťaže a/alebo v rozpore s vyhláseniami účastníka, a to bez náhrady.
 
4. Účastník berie na vedomie, že konkrétne Dielo môže byť odstránené na podnet tretej osoby samotným Facebookom, najmä pre porušovanie pravidiel Facebooku.
 
5. V prípade vylúčenia účastníka (oi. z dôvodu odmietnutia Diela pre nesúlad s týmito pravidlami a podmienkami a/alebo pravidlami Facebooku) nemá takýto účastník právo na náhradu nákladov či škody, ktorá by mu mohla vzniknúť.
 

III. Osobnostné práva a ochrana osobných údajov

 
1. Svojou účasťou v súťaži dáva účastník v zmysle § 19-30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), súhlas so spracovaním, poskytnutím a sprístupnením svojich osobných údajov (meno, priezvisko, adresa a kontaktný telefón) spoločnosti FAST PLUS, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 35712783, IČ DPH: SK2020227616, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 7227/B, e-mail: info@lamart.sk, za účelom preverenia jeho účasti v súťaži a odovzdania výhry. Tento súhlas súčasne slúži aj ako aktualizácia už poskytnutých osobných údajov. Ako dotknutá osoba spotrebiteľ vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj možnosti súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, na základe písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti FAST PLUS, a.s.. Poverenec pre ochranu osobných údajov: Mgr. Adam Škarka, IČO: 017 93 691, Jezuitská 582/17, 602 00 Brno, telefónne číslo: +420 736 416 005, email: gdpr@advo.cz
 
2. Účasťou v súťaži dáva účastník súhlas s tým, že jeho meno, priezvisko, kontaktné mesto, fotografia a slovné prejavy môžu byť použité pre účely propagácie značky Lamart, vrátane zasielania obchodných oznámení a Lamart môže zadarmo použiť všetky slovné prejavy, audio i video nahrávky a fotografie účastníka, ktoré vyhotovil v súvislosti s organizáciou a vyhodnotením súťaže a odovzdaním ceny, a to na obdobie 3 rokov od vyhlásenia súťaže.

 

IV. Mechanizmus súťaže


1. Súťaž bude prebiehať vždy v období uvedenom vo vyhlásení príslušnej súťaže na facebookovej alebo instagramovej stránke organizátora.
 
2. Zo všetkých reakcií, ktoré boli účastníkmi vložené ako komentáre v príslušnom období, organizátor vyberie výhercu po vykonaní požadovanej akcie (v závislosti na pravidlách vo vyhlásení). Počet výhercov a ich poradie bude určený vždy vo vyhlásení príslušnej súťaže.
 

V. Výhry a ich odovzdanie


1. Výhry v súťaži a ich počet bude určený vždy vo vyhlásení príslušnej súťaže na facebookovej alebo instagramovej stránke organizátora.
 
2. Každý výherca bude informovaný o výhre na facebookovej alebo instagramovej stránke organizátora najneskôr do 5 pracovných dní od skončenia súťaže. Pokiaľ výherca neodpovie do 2 dní spôsobom určeným vo vyhlásení výhercov, výhra prepadá v prospech organizátora, a to bez náhrady.
 
3. Výhry budú výhercom poslané poštou alebo kuriérom na výhercom uvedenú poštovú adresu v Slovenskej republike. Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v dodatočnej odbernej lehote určenej vyhlasovateľom súťaže, takýto výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.
 
4. Vyhlasovateľ súťaže zašle výhru výhercom súťaže najneskôr do 30 pracovných dní, odkedy výherca súťaže poskytol organizátorovi súťaže kompletné kontaktné údaje.
 
5. Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku.
 
6. Pokiaľ bude výhrou v súťaži zľavový šek alebo darčeková poukážka, nemožno tento kombinovať s ostatnými zľavovými šekmi a/alebo darčekovými poukazmi, ktoré organizátor ponúka, ak to nie je organizátorom výslovne umožnené. 
 
7. Organizátor neposkytuje na výhru žiadnu záruku, avšak v prípade poškodenia jednotlivej výhry priamo z výroby vykoná výmenu predmetnej ceny.
 

VI. Zverejnenie týchto pravidiel

 
1. Tieto všeobecné, pre súťaže záväzné pravidlá budú zverejnené po celú dobu trvania súťaže v poznámke facebookovej stránky Lamart.
 
2. Organizátor prehlasuje, že nie je zodpovedný za chyby spôsobené pri prenose elektronických správ.
 
3. Organizátor nie je zodpovedný za situácie, kedy dôjde k neoprávnenému zneužitiu jeho facebookového profilu treťou osobou, alebo bude jej facebookový profil blokovaný. V takýchto prípadoch nie je organizátor povinný hradiť akúkoľvek škodu v dôsledku toho vzniknutú.